Κυριακή 28 Αυγούστου 2011

Η Παναγίτσα στην Κολοκυνθού

πηγή: Νέα Εφημερίς, αρ. φύλ. 226, 14.8.1891: 5-6 
[... ...]
— Ἄλλος ἱστορικὸς ναὸς διὰ τοὺς ἀθηναίους πανηγυρίζει, ὁ ἐν Κολοκυνθοῦ, τὸν ὁποῖον ἐστόλισαν μὲ μύρτους καὶ δάφνας καὶ κλάδους χλοερούς. Εἶνε κυρίως ἐξοχικὸν πανηγῦρι ἐκ τῶν ἐγγυτέρων τῆς πόλεως.
[... ...]

3 σχόλια: