Παρασκευή 19 Αυγούστου 2011

Οδηγός της Αθήνας και Ακαδημία Πλάτωνος (1838)

πηγή: Ελληνικός Ταχυδρόμος, αρ. φύλ. 72, 06.10.1838: 536 [ΑΓΓΕΛΛΙΑ]
επεξεργασία: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη Άρθρα Ελληνικών Εφημερίδων (1800-2000)


Εἶναι πασίγνωστον πόσην πληθὺν περιηγητῶν ἑλκύει ἡ τοσοῦτον πάντοτε ἔνδοξος, λαμπρὰ καὶ πλουσία διὰ τὰς διαφόρους ἱστορικὰς τοποθεσίας της καὶ τὰς πολυτίμους ἀρχαιότητάς της πόλις τῶν Ἀθηνῶν. Ἀλλ’ ὅσον πόθον φέρουσι οἱ φιλόκαλοι οὗτοι περιηγηταὶ διὰ νὰ ἐπισκεφθῶσι καὶ θαυμάσωσι τὰ λείψανα τῆς ἀρχαίας τῶν προγόνων μας λαμπρότητος, τὰ περιεργότερα τῆς Πρωτευούσης μας μέρη, τὰς τερπνοτάτας ἐξοχὰς τῆς καθὼς τὰ δημόσια καὶ Βιομηχανικαὶ Καταστήματα, τοσαύτας δυσκολίας ἀπαντῶσιν, ἐπὶ τούτῳ ἐρχόμενοι κατὰ πρώτην φορὰν εἰς πόλιν ἀνώμαλον εἰσέτι καὶ ἀτελῆ, καὶ ὡς ξένοι στερούμενοι τῶν προσφορωτέρων μέσων δι’ ὧν δύνανται νὰ πραγματοποιήσωσι τὰς ἐπισκέψεις των, εὐκολώτερον, ταχύτερον καὶ τακτικώτερον, ἅτινα δὲ εὑρίσκωσι καὶ εἰς τὰς μικροτέρας πόλεις τῆς Εὐρώπης.

Τὰς δυσκολίας ταύτας θέλοντες νὰ ἐξαλείψωμεν προεθέμενα τὴν ἔκδοσιν τοῦ «ΟΔΗΓΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» συγγράμαμτος, κατὰ μίμησιν τοῦ Ὁδηγοῦ τῆς πόλεως τοῦ Λονδίνου, τῶν Παρισίων κτλ. Ἐν ᾧ θέλουσι σημειοῦσθαι ἀκριβῶς.
1.    Ὡς εἰσαγωγὴ τοῦ βιβλίου, ἡ Τοπογραφία τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος οἷον ὀνομασία, σύνορα, κλῖμα, μέγεθος, ὕδατα, ὅρη καὶ ἀκρωτήρια, προϊόντα, πολιτικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ διαίρεσις τοῦ Βασιλείου, ἤθη καὶ ἔθιμα, διάλεκτος, θρησκεία, πολιτικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ διοίκησις, ἀρχαιότητες καὶ σπανιότητες, ἐμπόριον, αἱ κατὰ Γῆν καὶ Θάλασσαν Στρατιωτικαὶ δυνάμεις, τὰ μέτρα καὶ σταθμὰ, τέλος αἱ Πρωτεύουσαι πόλεις.
2.    Ἡ περιγραφὴ τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν, οἷον ἅπασαι αἱ ἀρχαῖαι καὶ ἤδη σῳζόμεναι, εἴτε ἐν μέρει εἴτε καθ’ ὁλοκληρίαν οἰκοδομαί·
3.    Αἱ διάφοροι ἱστορικαὶ τοποθεσίαι τῶν ἀρχαίων καὶ νεωτέρων Ἀθηνῶν.
4.    Αἱ τοποθεσίαι τῶν ἐνεστώτων καὶ οἰκοδομουμένων Ἀνακτορίων καθὼς καὶ ἡ χρονολογία αὐτῶν.
5.    Αἱ πρώτισται τῶν Ἀθηνῶν Ὁδοὶ καὶ Πλατεῖαι, καθὼς καὶ τὰ σημαντικώτερα Δημόσια Καταστήματα, οἷον αἱ Δημόσιαι Βιβλιοθῆκαι, τὸ Πανεπιστήμιον καὶ λοιπὰ σχολεῖα, τὸ Νομισματοκοπεῖον, τὸ Βασιλικὸν Τυπογραφεῖον, τὸ Στρατιωτικὸν Νοσοκομεῖον, τὸ Μουσεῖον τῆς Φυσικῆς Ἱστορίας, τὰ ἐνυπάρχοντα καταστήματα τῶν Γραμματείων τῆς Ἐπικρατείας καὶ τῶν λοιπῶν ἀρχῶν Ἀθηνῶν καὶ Πειραιῶς.
6.    Αἱ τῆς Ἀκροπόλεως ἀρχαιότητες καὶ αἱ μέχρι τοῦδε γινόμεναι ἀνασκαφαί. 7.    Αἱ διάφοροι Ἐπιστημονικαὶ καὶ Φιλολογικαὶ Ἑταιρίαι. 8.    Τὰ Βιομηχανικὰ καὶ Γεωργικὰ καταστήματα. 9.    Ἡ Ταχυδρομικὴ ὑπηρεσία.
10. Τὰ σημαντικώτερα Ξενοδοχεῖα Ἀθηνῶν καὶ Πειραιῶς.
11. Αἱ διάφοροι πέριξ τῶν Ἀθηνῶν κείμεναι ἐξοχαὶ καὶ ἄλλαι ἱστορικαὶ τοποθεσίαι, οἷον ὁ Μαραθών, ἡ Ἀκαδημία τοῦ Πλάτωνος, κτλ.
12. Αἱ περὶ τὴν Ἀττικὴν διεσπαρμέναι Ἀρχαιότητες·
13. Ὁ τρόπος διὰ τοῦ ὁποίου ὁ Περιηγητὴς ἅμα φθάσῃ εἰς τὴν πόλιν, δύναται νὰ διευθυνθῇ εἰς τὴν Ἀστυνομίαν, νὰ περιηγηθῇ πάντα ταῦτα, καθὼς ὡς ἔγγιστα καὶ ἡ τιμὴ τῶν μεταβάσεών του εἰς τὰς ἐξοχὰς δι’ Ἁμαξῶν ἢ Ἵππων.
14. Τέλος θέλομεν περιγράψει πᾶν ὅ,τι ἑλκύει τὴν προσοχὴν καὶ περιέργειαν τῶν περιηγητῶν.
Τὸ Βιβλίον τοῦτο εἰς τὸ ὁποῖον θέλει προσέτι διδάσκεται ἡ τάξις καὶ ἡ σειρὰ καθ’ ἃς ὁ περιηγητὴς δύναται νὰ ἐπισκέπτεται τὰ διάφορα ταῦτα μέρη πρὸς ἀποφυγὴν πολλῶν κόπων καὶ ὁδοιποριῶν, θέλει εἶσθαι ἐπίσης χρήσιμον καὶ ἀναγκαῖον εἰς τοὺς ξένους, ὡς καὶ εἰς τοὺς Ἕλληνας.
Ὁ Ὑπεύθυνος Συντάκτης Ἰωάννης. Α. Μπαλῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου