Τρίτη 30 Αυγούστου 2011

Μια μαθήτρια το 1958 στην Ακαδημία

Βγάλτε από τα άλμπουμ τις παλιές φωτογραφίες της περιοχής. Στείλτε τις στο mata.pap@gmai.com μαζί με ένα σύντομο  σημείωμα  για να ανασυνθέσουμε τις μνήμες του Κολωνού, των Σεπολίων και της Ακαδημίας Πλάτωνα. Ξεκινάμε από σήμερα:
Έτος 1958 . Μαθήτρια 3ης Τάξης , 60ου Δημοτικού Σχολείου, της  Ακαδημίας του Πλάτωνα. Κρατύλου και Μοναστηρίου. ( Στην  σημερινή μικρή τρίγωνη πλατεία. Ναι , μην απορείτε , ήταν η πρώτη θέση του   60ου  Δημοτικού  Σχολείου. )  Ένα 6ταξιο δημοτικό σχολείο ,όπου  οι γονείς  των μαθητών, εκείνη την δύσκολη εποχή , 10 χρόνια μετά τον εμφύλιο,  προσέφερε  ο καθένας με τον δικό τρόπο ότι μπορούσε , για να αισθάνεται το παιδί του,  ο  μικρός μαθητής , ευτυχισμένος και χαρούμενος .Κάποιος γονιός έβαφε την εξωτερική όψη του σχολείου, άλλος ζωγράφιζε πίνακες για τον στολισμό των τοίχων, η φτιάχνοντας σήματα για τις ποδιές , άλλος συντηρώντας τα ξύλινα παραθυρόφυλλα προς μεγάλη ικανοποίηση των καλών  καθηγητών του  Διευθυντή , κου Παπαμιχαήλ , του κου Συκιώτη, της κας Αλεξάνδρας , κά.

Κυριακή 28 Αυγούστου 2011

Η Παναγίτσα στην Κολοκυνθού

πηγή: Νέα Εφημερίς, αρ. φύλ. 226, 14.8.1891: 5-6 
[... ...]
— Ἄλλος ἱστορικὸς ναὸς διὰ τοὺς ἀθηναίους πανηγυρίζει, ὁ ἐν Κολοκυνθοῦ, τὸν ὁποῖον ἐστόλισαν μὲ μύρτους καὶ δάφνας καὶ κλάδους χλοερούς. Εἶνε κυρίως ἐξοχικὸν πανηγῦρι ἐκ τῶν ἐγγυτέρων τῆς πόλεως.
[... ...]

Σάββατο 27 Αυγούστου 2011

Το νεκροταφείου του Κολωνού

εφημερίδα "Το Άστυ", αρ. φύλ. 3187, 26.09.1899: 2

Αἱ κατ’ αὐτὰς ἐνεργούμεναι δαπάναις τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρίας καὶ ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ ἐφόρου κ. Κουρουνιώτου ἀνασκαφαὶ παρὰ τὸν Ἅγιον Μελέτιον ἔφεραν εἰς φῶς ὅλον τὸ νεκροταφεῖον τοῦ ἀρχαίου Δήμου τῆς Ἀττικῆς, τοῦ Κολωνοῦ. Οἱ ἀνασκαπτόμενοι τάφοι παρέχουσιν ἀφθονίαν συνήθων κτερισμάτων. Χθὲς ὅμως ἀνευρέθησαν τὰ τεμάχια τοῦ σπανίως παρουσιαζομένου πηλίνου σκεύους, τοῦ γνωστοῦ ὑπὸ τὸ ὄνομα ἐπίνητρον ἢ ὄνος, ὅπερ αἱ γυναῖκες, ἐφαρμόζουσαι ἐπὶ τοῦ γόνατος, ἐχρησιμοποίουν πρὸς τὴν κατασκευὴν νημάτων.
Ἓν τοιοῦτον εὑρεθὲν πρὸ ἐτῶν ἐν Ἐρετρίᾳ ἠγοράσθη παρὰ τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρίας ἀντὶ δεκακισχιλίων δραχμῶν. Τὸ περὶ οὗ πρόκειται ἀνήκει εἰς τὴν τάξιν τῶν μελανομόρφων, φέρει δ’ ἐπὶ τῶν πλευρῶν του πλὴν τῶν γυναικείων παραστάσεων καὶ κατάλογον τῶν Ἀμαζόνων. Ὡς γνωστόν, εἰς τὸ μέρος τοῦτο ἐτάφη καὶ ὁ μέγας τῆς ἀρχαιότητος τραγικὸς Σοφοκλῆς, δὲν εἶνε δ’ ἀπίθανον ν’ ἀνακαλυφθῇ ἐκεῖ πλησίον ὁ τάφος του.

Τρίτη 23 Αυγούστου 2011

Ο Λένορμαν

πηγή: εφημερίδα "Αιών", αρ. φύλ. 1825, 13.11.1859: 1-2 
 επεξεργασία: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη Άρθρα Ελληνικών Εφημερίδων (1800-2000)

Ἀνηγγείλαμεν πρὸ μηνὸς τὴν εἰς Ἑλλάδα ἄφιξιν τῶν Λενορμάν, πατρὸς καὶ υἱοῦ· προῃσθάνθημεν τὴν συμπάθειαν, ἣν τὸ φιλελληνικὸν αὐτῶν ὄνομα ἔμελλε ν’ ἀπαντήσῃ πανταχοῦ τῆς ἐλευθέρας Ἑλλάδος· περιεγράψαμεν τὸ προσενεχθὲν εἰς τιμὴν αὐτῶν συμπόσιον ἐν τῇ Ἀκαδημίᾳ τοῦ Πλάτωνος, καὶ ηὐτυχήσαμεν ν’ ἀπομνημονεύσωμεν λόγους τινὰς ἐκ τοῦ γλυκέος ἐκείνου ῥεύματος, ὅπερ ἀπὸ τῶν χειλέων τοῦ Πατρὸς Λενορμὰν ἔῤῥευσε κατ’ ἐκείνην τὴν ἡμέραν τοῦ φιλελληνικοῦ συμποσίου· ἠλπίσαμεν ἐπὶ τέλους, ὅτι ἐμέλλομεν ν’ ἀποχαιρετήσωμεν τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱόν, καὶ εὐχηθῶμεν αὐτοῖς τὴν αἰσίαν ἐπάνοδον εἰς τὴν γενέθλιον γῆν, ἣν τόσῳ ἐτίμησαν παρ’ ἡμῖν καὶ τόσον ἀγαπητὴν κατέστησαν. Δυστυχὴς καὶ θλιβερὰ μοῖρα!

Κυριακή 21 Αυγούστου 2011

Σάββατο 20 Αυγούστου 2011

συνομιλήσητε ἐν τῇ Ἀκαδημίᾳ τοῦ Πλάτωνος

πηγή: εφημερίδα Ήλιος, αρ. φύλ. 182, 27.09.1858: 2
επεξεργασία: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη Άρθρα Ελληνικών Εφημερίδων (1800-2000)

Αἱ Ἀθῆναι εἰσὶ παράδεισος ἐπίγειος, διὰ τὸν ὡραῖον ἥλιον καὶ τὸν γλαυκὸν οὐρανόν.
Ἁπανταχόθεν συῤῥέουσι μαθηταὶ καὶ οἰκογενειάρχαι ἀποκαταστῶνται (sic)· ἁπανταχοῦ οἰκοδομοῦνται οἰκίαι καὶ καταστήματα.
Οἱ ἐν τῇ Ἀγγλίᾳ, Γαλλίᾳ, Ῥωσσίᾳ καὶ Γερμανίᾳ γεγηρακότες ἐκ τῶν βαθυπλούτων ὁμογενῶν ἔλθετε εἰς Ἀθήνας ἔλθετε, ὅπως πρὶν μεταβῆτε εἰς τὸν οὐρανὸν ἀσπασθῆτε τὴν ὡραίαν μητέρα ὑμῶν τὴν Ἑλλάδα καὶ ἀκούσητε τὰ Ἑλληνικὰ παιανίσματα, ἴδητε τὴν Ἑλληνικὴν σημαίαν καὶ συνομιλήσητε ἐν τῇ Ἀκαδημίᾳ τοῦ Πλάτωνος, ἐν τῇ Πνυκὶ τοῦ Δημοσθένους, καὶ παρὰ τὴν εἱρκτὴν τοῦ Σωκράτους.
Ἡ ὁδὸς τοῦ ᾨδείου, ἡ Λεωφόρος τοῦ Πανεπιστημίου, ἡ ὁδὸς τοῦ Σταδίου καὶ αἱ ἐγκάρσιοι προχωροῦσι.

Σε πλειστηριασμό ο αρχαίος κήπος της Ακαδημίας (1882)

πηγή: εφημερίδα "Παλιγγενεσία", αρ. φύλ. 5268, 23.01.1882: 4
επεξεργασία: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη Άρθρα Ελληνικών Εφημερίδων (1800-2000)


Τὴν αὔριον κυριακήν, 24 ἰανουαρίου ε. ε., ἐκτίθεται εἰς πλειστηριασμὸν ὁ κατὰ τὴν ἀρχαίαν Ἀκαδημίαν τοῦ Πλάτωνοςν ἱστορικὸς κῆπος τῆς κυρίας Πουλχερίας χήρας Ἰωάννου Βλάχου, κείμενος ἓν τέταρτον μακρὰν τῆς πόλεως ἐκ πήχεων τετραγωνικῶν τεσσαράκοντα χιλιάδων (40,000) τιμωμένου ἑκάστου πήχεως ἀνὰ δραχμὰς δύο καὶ τρεῖς, μετὰ μεγαλοπρεποῦς οἰκίας παρεχούσης δύο αἰθούσας καὶ δέκα δωμάτια, ἐκκλησίαν, φρέαρ μετὰ δεξαμενῆς λιθοκτίστου, σταύλους, ὁδοὺς λιθοστρώτους διὰ μωσαϊκοῦ κτλ. Ἡ ἀρχαιολογικὴ ἀξία τοῦ κήπου εἶνε ἀνεκτίμητος, ὡς βεβαιοῦται τοῦτο παρ’ ἐπισήμων πιστοποιητικῶν πλείστων ἀρχαιολόγων.

Παρασκευή 19 Αυγούστου 2011

Οδηγός της Αθήνας και Ακαδημία Πλάτωνος (1838)

πηγή: Ελληνικός Ταχυδρόμος, αρ. φύλ. 72, 06.10.1838: 536 [ΑΓΓΕΛΛΙΑ]
επεξεργασία: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη Άρθρα Ελληνικών Εφημερίδων (1800-2000)


Εἶναι πασίγνωστον πόσην πληθὺν περιηγητῶν ἑλκύει ἡ τοσοῦτον πάντοτε ἔνδοξος, λαμπρὰ καὶ πλουσία διὰ τὰς διαφόρους ἱστορικὰς τοποθεσίας της καὶ τὰς πολυτίμους ἀρχαιότητάς της πόλις τῶν Ἀθηνῶν. Ἀλλ’ ὅσον πόθον φέρουσι οἱ φιλόκαλοι οὗτοι περιηγηταὶ διὰ νὰ ἐπισκεφθῶσι καὶ θαυμάσωσι τὰ λείψανα τῆς ἀρχαίας τῶν προγόνων μας λαμπρότητος, τὰ περιεργότερα τῆς Πρωτευούσης μας μέρη, τὰς τερπνοτάτας ἐξοχὰς τῆς καθὼς τὰ δημόσια καὶ Βιομηχανικαὶ Καταστήματα, τοσαύτας δυσκολίας ἀπαντῶσιν, ἐπὶ τούτῳ ἐρχόμενοι κατὰ πρώτην φορὰν εἰς πόλιν ἀνώμαλον εἰσέτι καὶ ἀτελῆ, καὶ ὡς ξένοι στερούμενοι τῶν προσφορωτέρων μέσων δι’ ὧν δύνανται νὰ πραγματοποιήσωσι τὰς ἐπισκέψεις των, εὐκολώτερον, ταχύτερον καὶ τακτικώτερον, ἅτινα δὲ εὑρίσκωσι καὶ εἰς τὰς μικροτέρας πόλεις τῆς Εὐρώπης.

Πέμπτη 18 Αυγούστου 2011

Θὰ ενεργηθοῦν ἀνασκαφαὶ στην Ακαδημία του Πλάτωνος (1900)

εφημερίδα: "Το Άστυ", αρ. φύλ. 3610, 26.11.1900: 2
επεξεργασία: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη Άρθρα Ελληνικών Εφημερίδων (1800-2000)


Εἰς τὸ ὑπουργεῖον τῆς Παιδείας ὑπέβαλεν αἴτησιν ὁ Γεώργ. Μαλαβάζης, διὰ τῆς ὁποίας ζητεῖ νὰ τῷ χορηγηθῇ ἄδεια, ὅπως ἐνεργήσῃ ἀνασκαφὰς παρὰ τὸν Κολωνόν, καὶ εἰς τὸ κτῆμα ἔνθα, ὡς εἶνε ἐξηκριβωμένον ὑπὸ τῶν ἀρχαιολόγων, ἔκειτο ἡ Ἀκαδημία τοῦ Πλάτωνος.
Ὁ ζητῶν νὰ τῷ δοθῇ ἡ ἄδεια πρὸς ἀνασκαφὰς ἐγένετο ἐσχάτως ἰδιοκτήτης τοῦ κτήματος τούτου, ὡς λέγει δὲ ἐξηναγκάσθη νὰ προβῇ εἰς τὴν ἀπόφασιν ταύτην διότι ἡ σύζυγός του εἶδε καθ’ ὕπνον ὄνειρον, ὅτι θὰ εὕρῃ πολυτίμους ἀρχαιολογικοὺς θησαυροὺς ἐντὸς τοῦ κτήματός του τούτου. Τὸ ὑπουργεῖον ἐχορήγησε τὴν ζητηθεῖσαν ἄδειαν καὶ ἀνέθηκε τὴν ἐποπτείαν τῶν ἀνασκαφῶν τούτων εἰς τὸν ἔφορον τῶν Ἀρχαιοτήτων κ. Καστριώτην. Ἐντὸς τοῦ κτήματος τούτου εἶνε ὡς γνωστὸν ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἐκτισμένος παρὰ τὸ ἱερὸν τοῦ Ποσειδῶνος.

Τετάρτη 17 Αυγούστου 2011

Η Ακαδημία του Πλάτωνος και η Γερμανική Σχολή

πηγή: εφημερίδα "Εφημερίς", αρ. φυλ. 126, 06.05.1877: 3-4 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη Άρθρα Ελληνικών Εφημερίδων (1800-2000)

Ἐγένετο κατ’ αὐτὰς λόγος περὶ ἀνευρέσεως καταλλήλου οἰκοπέδου πρὸς ἐνέγερσιν γερμανικῆς σχολῆς. Ἐπειδὴ δὲ ὡς ἐπληροφορήθημεν εἰσέτι δὲν ὡρίσθη ἡ ἁρμοδία θέσις, καλὸν θὰ ἦτο ἡ σχολὴ αὕτη ν’ ἀνεγερθῇ ἐπὶ τῆς θέσεως, ὅπου ἔκειτο τὸ πάλαι ἡ Ἀκαδημία τοῦ Πλάτωνος.
Αὕτη, ὡς γνωστόν, ἔκειτο ἐν τῇ νῦν καλουμένῃ θέσει κοινῶς Ἀκαθήμια ἓν τέταρτον μακρὰν τῶν Ἀθηνῶν, ὑπὸ τὰς ὑπωρείας τοῦ Κολωνοῦ, ἔνθα εὑρίσκονται τὰ μνημεῖα τῶν διασήμων ἀρχαιολόγων Μιλλέρου καὶ Λενορμάν, ἐν τῷ κήπῳ ἀκριβῶς τῆς κυρίας Πουλχερίας χήρας Ἰωάννου Βλάχου. Τὸν κῆπον τοῦτον ἐπισκέπτονται διὰ τὴν ἐν τῷ χώρῳ αὐτοῦ ἱστορικὴν θέσιν ἅπαντες οἱ ξένοι· ἐσχάτως μάλιστα ὁ αὐτοκράτωρ τῆς Βρασιλίας ἐπισκεφθεὶς τοῦτον κατεγοητεύθη ὑπερβαλλόντως διὰ τὸ μαγευτικὸν τῆς θέσεως αὐτοῦ καὶ τὰς ἱστορικάς του ἀναμνήσεις. Ὅτι ἐν τῷ κήπῳ τούτῳ τῆς θέσεως Ἀκαθήμια ἔκειτο ἡ Ἀκαδημία τοῦ Πλάτωνος, μαρτυρεῖ πιστοποιητικὸν ἁρμοδίως ἐπικεκυρωμένον καὶ παραδοθὲν τῷ συμβολαιογράφῳ Ἀθηνῶν κ. Γαιτάνῳ τῇ 18 Ἀπριλίου 1877 ὑπὸ τοῦ κ. Ἀλεξάνδρου Βλάχου. Τὸ πιστοποιητικὸν τοῦτο ἔχει ὡς ἑξῆς:
«Ὁ ὑποφαινόμενος παρατηρήσας καὶ μελετήσας τὴν θέσιν τὴν πρὸς βορρᾶν τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν, ἣν κοινῶς καλοῦμεν Ἀκαθήμια, καὶ παραβαλὼν τὰ ἐν αὐτῇ σωζόμενα, τὴν ἐκ τῆς πόλεως ἀπόστασιν αὐτῆς καὶ τοὺς παρακειμένους δύο λόφους, καὶ συγκρίνας ταῦτα μὲ τὴν μαρτυρίαν τῶν ἀρχαίων συγγραφέων, πέπεισμαι καὶ πιστοποιῶ, ὅτι ἡ ἀρχαία ἀκαδημία τοῦ Πλάτωνος ἦν ἐν τῷ χώρῳ ἐκείνῳ, τὸν ὁποῖον κοινῶς νῦν καλοῦμεν Ἀκαθήμια καὶ ὅτι ὁ νῦν εἰς Ἀκαθήμια κῆπος τοῦ μακαρίτου Ἰωάννου Βλάχου κεῖται θετικῶς ἐν τῇ τοποθεσίᾳ τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Πλάτωνος. Ὅθεν κατ’ αἴτησιν τῆς κυρίας Πουλχερίας χήρας Ἰωάννου Βλάχου χορηγῶ τὸ πάρον εἰς ἔνδειξιν. Ἐν Ἀθήναις τῇ 25 Μαΐου 1853.
Ὁ γενικὸς ἔφορος τῶν ἀρχαιοτήτων
(Τ.Σ.) (ὑπογρ.) Κ. Σ. Πιττάκης».
Ἐν τῷ αὐτῷ πιστοποιητικῷ περιέχεται καὶ ἡ ἑπομένη δήλωσις τοῦ καθηγητοῦ κ. Φιλίππου Ἰωάννου:
«Καὶ ὁ ὑποφαινόμενος ἐπισκεφθεὶς πολλάκις τὸν καλούμενον Ἵππειον Κολωνὸν καὶ τὸν περὶ αὐτὸν τόπον καὶ συγκρίνας τοῦτον μὲ μαρτυρίας ἀρχαίας, πείθομαι ὅτι ἡ Ἀκαδημία τοῦ Πλάτωνος ἔκειτο πλησιέστατα τοῦ ῥηθέντος Κολωνοῦ πρὸς δυσμὰς αὐτοῦ ὅπου κεῖνται τὰ νῦν ὀνομαζόμενα Καθήμια.
Τὴν γνώμην ταύτην τοῦ σοφοῦ ἡμῶν καθηγητοῦ δέχονται καὶ οἱ καθηγηταὶ κ. κ. Α. Ῥουσόπουλος, Εὐθ. Καστόρχης, Σ. Κουμανούδης, Σ. Φιντικλῆς οἵτινες καὶ ὑπέγραψαν ἐν τῷ ῥηθέντι πιστοποιητικῷ.

Τρίτη 16 Αυγούστου 2011

Ξεκίνησαν οι ανασκαφές για το δρόμο προς την Ακαδημία

πηγή: εφημερίδα "Αιών", αρ. φύλ. 5195, 04.02.1888: 4
επεξεργασία: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη Άρθρα Ελληνικών Εφημερίδων (1800-2000)

Ἤρξαντο αἱ ἀνασκαφαὶ πρὸς ἀνακάλυψιν τῆς ὁδοῦ τῆς ἀγούσης εἰς τὴν ἀρχαίαν Ἀκαδημίαν. Τῆς ὁδοῦ ἴχνη ἀνεκαλύφθησαν χθές. Αἱ ἀνασκαφαὶ θὰ ἐξακολουθήσωσι.

Δευτέρα 15 Αυγούστου 2011

Οι ακαθαρσίες της πόλεως στην Ακαδημία Πλάτωνος

πηγή: "Νέα Εφημερίς", αρ. φύλ. 200, 23.07.1883: 2
επεξεργασία : Αριστοτελειο Πανεπιστημιο Θεσσαλονικης - Ψηφιοθηκη Άρθρα Ελληνικών Εφημερίδων (1800-2000)

— Καὶ εἰς τὸ ἡμέτερον γραφεῖον ἦλθον πολῖται παραπονούμενοι, ὅτι εἰς τὴν ἀνατολικὴν ὑπώρειαν τοῦ λόφου τῆς Ἀκαδημείας (sic) τοῦ Πλάτωνος ρίπτονται αἱ ἀκαθαρσίαι τῆς πόλεως, αἱ δ’ ἐντεῦθεν ἀναθυμιάσεις οὐ μόνον τοὺς περιοίκους καταστρέφουσιν, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν πόλιν, ὅταν πνέωσιν οἱ ἐτησίαι ἄνεμοι. Ἡ ἀναδιδομένη ἀποφορὰ καθίσταται ἀφόρητος, ἰδίως τὴν νύκτα, οἱ δὲ κάτοικοι τῶν μερῶν ἐκείνων ὑποχρεοῦνται νὰ κλείωνται ἐν ταῖς οἰκίαις αὐτῶν.

Ο λόφος του Κολωνού καταστρέφεται (1877)

εφημερίδα Εφημερίς, αρ. φυλ. 134, 14.05.1877: 3
 πηγή: Αριστοτελειο Πανεπιστημιο Θεσσαλονικης - Ψηφιοθηκη Άρθρα Ελληνικών Εφημερίδων (1800-2000)

Καὶ ἡμεῖς μόλις πλέον δυνάμεθα νὰ μετριάσωμεν τὴν ἀγανάκτησιν. Ὁ περὶ τὴν Ἀκαδημίαν τοῦ Πλάτωνος γραφικώτατος λόφος τοῦ Κολωνοῦ καταστρέφεται ὁλονὲν ὑπὸ τῶν λιθοτόμων. Ἐκεῖ ὑπάρχει τὸ μνημεῖον τοῦ Μυλλέρου καὶ τό τοῦ Λενορμάνδου, ἀμφότερα δέ, - ὦ ἀσέβεια πρὸς τοὺς ἀρχαίους καὶ νέους χρόνους! - κινδυνεύουσι ν’ ἀνατιναχθῶσιν εἰς τὸν ἀέρα ὑπὸ τῶν φουρνέλων. Τί ἄλλο νὰ εἴπωμεν, ἀφοῦ τοσάκις ὑπεμνήσαμεν εἰς τοὺς ἁρμοδίους, ὅτι ἡ ἀδιαφορία των εἶνε κακούργημα;

Κυριακή 14 Αυγούστου 2011

Ιεροσυλία στο λόφο Κολωνού (1895)

εφημερίδα "Το Άστυ", αρ. φύλ. 1677, 22.07.1895:2
πηγή: Αριστοτελειο Πανεπιστημιο Θεσσαλονικης - Ψηφιοθηκη Άρθρα Ελληνικών Εφημερίδων (1800-2000)


Ὁ Ταὶν νομίζω εἰς κἄποιαν περιγραφὴν ταξειδίου του ἐκφράζει τὸ δυσάρεστον ἐκεῖνο αἴσθημα λύπης καὶ φόβου, τὸ ὁποῖον μᾶς καταλαμβάνει κατὰ τοὺς περιπάτους εἰς χώραν βάρβαρον, ὅπου κάθε γωνία γῆς, κάθε λίθος ἀναμιμνήσκει μίαν ἀγριότητα παρελθοῦσαν τῶν ὁμοίων μας, μίαν ἀνθρωπίνην ὠμότητα.
Εἰς τὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς πολλάκις δύναται νὰ προκληθῇ αὐτὸ τὸ αἴσθημα ὄχι ἐκ βαρβαρότητος παρελθούσης, ἀλλ’ ἐκ τῆς βαρβαρότητος τῶν συγχρόνων μας.
Ὅσοι μελετᾶτε τὴν κατάστασιν τοῦ πολιτισμοῦ μας, κάμετε σᾶς παρακαλῶ μίαν ἐκδρομὴν θλιβερὰν μέχρι Κολοκυνθοῦς καὶ ἀναβῆτε ἐκεῖ εἰς τὸν λόφον τοῦ Κολωνοῦ. Ἀρκεῖ νὰ ἔχετε μόριον μόνον συναισθήματος φιλοτιμίας, εὐγνωμοσύνης, σεβασμοῦ πρὸς τοὺς νεκροὺς διὰ νὰ φρίξετε.

Πέμπτη 11 Αυγούστου 2011

Η τελετή επιστροφής της καρδιάς του Λένορμαν στον Κολωνό

πηγή: εφημερίδα "Αιών", αρ. φύλ. 1935, 02.11.1860: 4/ Αριστοτελειο Πανεπιστημιο Θεσσαλονικης - Ψηφιοθηκη Άρθρα Ελληνικών Εφημερίδων (1800-2000)

Χθές, Τρίτην, κατὰ τὰ προαγγελθέντα, ἐγένετο ἡ τελετὴ τῆς μεταφορᾶς τῆς καρδίας τοῦ μακαρίτου Φιλέλληνος Καρόλου Λενορμάν. Ὡς γνωστόν, ἐπὶ τοῦ ἱστορικοῦ λόφου τοῦ Κολωνοῦ, παρὰ τῷ τάφῳ τοῦ Μυλλέρου, ἀνηγέρθη, δαπάναις τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, τὸ μνημεῖον, ἐν ᾧ ἀπετέθη ἡ καρδία τοῦ ἀποβιώσαντος. Εἰς τὴν συγκινητικὴν τελετὴν ταύτην παρέστη ἡ σεβαστὴ χήρα καὶ ὁ υἱὸς αὑτῆς, ὁ πρέσβυς τῆς Γαλλίας μετὰ τῶν ὑπαλλήλων του, ὁ Γάλλος ναύαρχος μετὰ τοῦ ὑπασπιστοῦ του, Καθηγηταί, μαθηταὶ καὶ πλεῖστοι φίλοι τῆς μνήμης τοῦ ἀποβιώσαντος, καίτοι τῆς ἀτμοσφαίρας βεβαρυμένης οὔσης καὶ ἀνέμου σφοδροῦ πνέοντος. Ὁ Καθηγητὴς τῆς ἀρχαιολογίας Κ. Α. Ῥαγκαβῆς ἐξεφώνησεν ὡραῖον λόγον. Τὸν λόγον αὐτὸν δημοσιεύομεν διὰ τοῦ ἑπομένου φύλλου, ἀληθῶς ἄξιον καὶ τοῦ ἐκφωνήσαντος αὐτὸν καὶ τῆς μνήμης τοῦ ὑπὲρ οὗ ἐτελέσθη ἡ συνέλευσις.
Κατὰ τὴν περίστασιν ταύτην συνέβησαν ἐκ μέρους τοῦ ἐν Ἀθήναις Δυτικοῦ Ἱερέως Προβελεγγίου ἄτοπά τινα, μαρτυροῦντα ὁποῖον πνεῦμα ἀντιχριστιανικοῦ φανατισμοῦ ἐμπνέει τοὺς παρ’ ἡμῖν Φλάρους. Διὰ τοῦ ἑπομένου φύλλου θέλομεν ἐκθέσει τὰ συμβάντα ταῦτα, ἀνάξια Χριστιανῶν.

Τετάρτη 10 Αυγούστου 2011

Η ταφή της καρδιάς του Καρόλου Λένορμαν στο Λόφο Κολωνού

πηγή: εφημερίδα "Αιών", αρ. φύλ. 1934, 29.10.1860: 4

Ἡ Κυρία Λενορμὰν καὶ ὁ Κ. Φραγκῖσκος Λενορμὰν ἔχουσι τὴν τιμὴν νὰ ἀναγγείλωσιν εἰς τοὺς γνωρίμους καὶ φίλους, τοὺς τιμῶντας τὴν μνήμην τοῦ ἐν Ἀθήναις ἀποβιώσαντος μακαρίτου Καρόλου Λενορμάν, ὅτι τὴν ἐρχομένην Τρίτην, ὥρᾳ 2 μ.μ. θέλει γίνει ἡ ταφὴ τῆς καρδίας αὐτοῦ, ἐν τῷ ἀνεγερθέντι τάφῳ κατὰ τὸν παρὰ τὴν Ἀκαδημίαν λόφον τοῦ Κολωνοῦ. Ἡ εἰδοποίησις αὕτη χρησιμεύει ὡς πρόσκλησις, πρὸς τοὺς ἐπιθυμοῦντας νὰ παρευρεθῶσιν εἰς τὴν τελετὴν ταύτην.

Τρίτη 9 Αυγούστου 2011

Η στέψις των μνημείων του Μύλλερ και του Λένορμαν

πηγή : εφημερίδα, "Το Άστυ", αρ. φύλ. 1927, 01.04.1896: 3-4

Ἡ εἰς τὴν Ἀκαδημίαν τοῦ Πλάτωνος καὶ Κολωνοῦ προχθεσινὴ συγκινητικὴ τελετή, ἡ διοργανωθεῖσα πρὸς στέψιν τῶν ἐκεῖ μνημείων τῶν φιλελλήνων Καρ. Μυλλέρου καὶ Καρ. Λενορμάν, προσείλκυσε μέγα πλῆθος ἀνθρώπων τῶν γραμμάτων καὶ λαοῦ ἀντιπροσωπευομένου ὑπὸ τῶν προεδρείων τῶν ἐνταῦθα πατριωτικῶν Συνδέσμων καὶ Συντεχνιῶν. Τὰ μνημεῖα καλυφθέντα διὰ σημαιῶν περιεστοίχησεν ἡ ἀκαδημαϊκὴ νεολαία, αἱ σημαῖαι τῶν σωματείων, οἱ διευθυνταὶ τῶν ξένων Σχολῶν, ὁ Πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου, ὁ γεν. Πρόξενος τῆς Γερμανίας κ. Λίδδερς, ὁ δήμαρχος Ἀθηναίων, οἱ καθηγηταὶ κ. κ. Λάμπρος, Σακελλαρόπουλος, Ἀργυρόπουλος, ὁ ἔφορος τῶν ἀρχαιοτήτων καὶ πολυάριθμοι ἑταῖροι τῶν σχολῶν, ξένοι καὶ κυρίαι.