Τρίτη 16 Αυγούστου 2011

Ξεκίνησαν οι ανασκαφές για το δρόμο προς την Ακαδημία

πηγή: εφημερίδα "Αιών", αρ. φύλ. 5195, 04.02.1888: 4
επεξεργασία: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη Άρθρα Ελληνικών Εφημερίδων (1800-2000)

Ἤρξαντο αἱ ἀνασκαφαὶ πρὸς ἀνακάλυψιν τῆς ὁδοῦ τῆς ἀγούσης εἰς τὴν ἀρχαίαν Ἀκαδημίαν. Τῆς ὁδοῦ ἴχνη ἀνεκαλύφθησαν χθές. Αἱ ἀνασκαφαὶ θὰ ἐξακολουθήσωσι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου