Σάββατο 27 Αυγούστου 2011

Το νεκροταφείου του Κολωνού

εφημερίδα "Το Άστυ", αρ. φύλ. 3187, 26.09.1899: 2

Αἱ κατ’ αὐτὰς ἐνεργούμεναι δαπάναις τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρίας καὶ ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ ἐφόρου κ. Κουρουνιώτου ἀνασκαφαὶ παρὰ τὸν Ἅγιον Μελέτιον ἔφεραν εἰς φῶς ὅλον τὸ νεκροταφεῖον τοῦ ἀρχαίου Δήμου τῆς Ἀττικῆς, τοῦ Κολωνοῦ. Οἱ ἀνασκαπτόμενοι τάφοι παρέχουσιν ἀφθονίαν συνήθων κτερισμάτων. Χθὲς ὅμως ἀνευρέθησαν τὰ τεμάχια τοῦ σπανίως παρουσιαζομένου πηλίνου σκεύους, τοῦ γνωστοῦ ὑπὸ τὸ ὄνομα ἐπίνητρον ἢ ὄνος, ὅπερ αἱ γυναῖκες, ἐφαρμόζουσαι ἐπὶ τοῦ γόνατος, ἐχρησιμοποίουν πρὸς τὴν κατασκευὴν νημάτων.
Ἓν τοιοῦτον εὑρεθὲν πρὸ ἐτῶν ἐν Ἐρετρίᾳ ἠγοράσθη παρὰ τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρίας ἀντὶ δεκακισχιλίων δραχμῶν. Τὸ περὶ οὗ πρόκειται ἀνήκει εἰς τὴν τάξιν τῶν μελανομόρφων, φέρει δ’ ἐπὶ τῶν πλευρῶν του πλὴν τῶν γυναικείων παραστάσεων καὶ κατάλογον τῶν Ἀμαζόνων. Ὡς γνωστόν, εἰς τὸ μέρος τοῦτο ἐτάφη καὶ ὁ μέγας τῆς ἀρχαιότητος τραγικὸς Σοφοκλῆς, δὲν εἶνε δ’ ἀπίθανον ν’ ἀνακαλυφθῇ ἐκεῖ πλησίον ὁ τάφος του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου