Δευτέρα 15 Αυγούστου 2011

Οι ακαθαρσίες της πόλεως στην Ακαδημία Πλάτωνος

πηγή: "Νέα Εφημερίς", αρ. φύλ. 200, 23.07.1883: 2
επεξεργασία : Αριστοτελειο Πανεπιστημιο Θεσσαλονικης - Ψηφιοθηκη Άρθρα Ελληνικών Εφημερίδων (1800-2000)

— Καὶ εἰς τὸ ἡμέτερον γραφεῖον ἦλθον πολῖται παραπονούμενοι, ὅτι εἰς τὴν ἀνατολικὴν ὑπώρειαν τοῦ λόφου τῆς Ἀκαδημείας (sic) τοῦ Πλάτωνος ρίπτονται αἱ ἀκαθαρσίαι τῆς πόλεως, αἱ δ’ ἐντεῦθεν ἀναθυμιάσεις οὐ μόνον τοὺς περιοίκους καταστρέφουσιν, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν πόλιν, ὅταν πνέωσιν οἱ ἐτησίαι ἄνεμοι. Ἡ ἀναδιδομένη ἀποφορὰ καθίσταται ἀφόρητος, ἰδίως τὴν νύκτα, οἱ δὲ κάτοικοι τῶν μερῶν ἐκείνων ὑποχρεοῦνται νὰ κλείωνται ἐν ταῖς οἰκίαις αὐτῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου