Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2009

Όταν ο Αριστόφρων ανακάλυψε την Ακαδημία Πλάτωνος

"Το 1929 , ο ιδεολόγος και εντριβής εις την αρχαιολογίαν των Αθηνών αρχιτέκτων Αριστόφρων, σταδιοδρομήσας εις την Αίγυπτον και διαθέτων μεγάλην περιουσία, αφού μετά επιτόπιν μελέτην συνεπέρανε την θέσιν της Ακαδημίας του Πλάτωνος- της οποίας, άλλωστε το όνομα διετηρήθη δια μέσου των αιώνων ως Καθήμεια- ήρχισε να αγοράζει εκεί οικόπεδα και σπίτια και να προβαίνει εις ανασκαφήν αποκαλύψας μέρος της σχολής <<ένθα εμελετήθη και καλλιεργήθη η ιδέα του Αληθούς, του Καλού και του Αγαθού>>. Επίσης ανέσκαψεν ακάλυπτους χώρους κατά μήκος του Δημόσιου Σήματος, άνευ αποτελέσματος, όμως . Απώτερος σκοπός του ήτο να αναβιώση, κατά τίνα τρόπο την Ακαδημία του Πλάτωνος, δια της ιδρύσεως του Κοινού των Ακαδημιών και των Πανεπιστημίων όλων των χωρών>>, όπου θα επραγματοποιείτο η <,μεθοδική συνεργασία προς επιστημονικήν μελέτην όλων των προβλημάτων, τα οποία απασχολούν την ανθρώπινη διάνοιαν>>. Τον Ιούνιον του 1933 προβαίνει εις σχετικήν ανακοίνωσιν ενώπιον της Ακαδημίας Αθηνών, καταλήξας εις την έκφρασιν της ελπίδος, ότι θα της παρασχή ανεκσκαμμένον τον χώρον της αρχαίας Ακαδημίας του Πλάτωνος, <<ίνα , υπό την σκιάν της αναθαλλούσης Παγκύφου Ελαίας του αναθαλλόντος άλσους των ελαιών και τον θρουν των πλατάνων των κήπων της Προμήτορος αυτής, καλή το παγκόσμιον κοινόν των Ακαδημιών δια τα σοφά των έργα, υπέρ της επιστήμης και του καλού της ανθρωπότητος>>

Το 1937 , επειδή οι ιδιοκτήται των εν συνεχεία ακινήτων τονε εξεβίαζον, αξιούντες υπέρογκους τιμάς ή αρνούμενοι να τα πωλήσουν , εζήτησεν ο Αριστρόφων την υποστήριξης της Ακαδημίας των Αθηνών και εκείνη ανέλαβε υπό την προστασία της του έργον. Ο επακαλουθήσας, όμως παγκόσμιος πόλεμος εν επέτρεψε να δοθεί συνέχεια εις την υπόθεσιν. Κατά την διάρκειάν του δέ απέθαννε ο Αριστρόφων" (συνεχίζεται)

"ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ. Από του 19ον εις τον 20ον αιώνα" του Κώστα Η . Μπίρη , Εκδοτικός Οίκος "Μέλισσα" (σελ 419)