Σάββατο 20 Αυγούστου 2011

Σε πλειστηριασμό ο αρχαίος κήπος της Ακαδημίας (1882)

πηγή: εφημερίδα "Παλιγγενεσία", αρ. φύλ. 5268, 23.01.1882: 4
επεξεργασία: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη Άρθρα Ελληνικών Εφημερίδων (1800-2000)


Τὴν αὔριον κυριακήν, 24 ἰανουαρίου ε. ε., ἐκτίθεται εἰς πλειστηριασμὸν ὁ κατὰ τὴν ἀρχαίαν Ἀκαδημίαν τοῦ Πλάτωνοςν ἱστορικὸς κῆπος τῆς κυρίας Πουλχερίας χήρας Ἰωάννου Βλάχου, κείμενος ἓν τέταρτον μακρὰν τῆς πόλεως ἐκ πήχεων τετραγωνικῶν τεσσαράκοντα χιλιάδων (40,000) τιμωμένου ἑκάστου πήχεως ἀνὰ δραχμὰς δύο καὶ τρεῖς, μετὰ μεγαλοπρεποῦς οἰκίας παρεχούσης δύο αἰθούσας καὶ δέκα δωμάτια, ἐκκλησίαν, φρέαρ μετὰ δεξαμενῆς λιθοκτίστου, σταύλους, ὁδοὺς λιθοστρώτους διὰ μωσαϊκοῦ κτλ. Ἡ ἀρχαιολογικὴ ἀξία τοῦ κήπου εἶνε ἀνεκτίμητος, ὡς βεβαιοῦται τοῦτο παρ’ ἐπισήμων πιστοποιητικῶν πλείστων ἀρχαιολόγων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου