Δευτέρα 15 Αυγούστου 2011

Ο λόφος του Κολωνού καταστρέφεται (1877)

εφημερίδα Εφημερίς, αρ. φυλ. 134, 14.05.1877: 3
 πηγή: Αριστοτελειο Πανεπιστημιο Θεσσαλονικης - Ψηφιοθηκη Άρθρα Ελληνικών Εφημερίδων (1800-2000)

Καὶ ἡμεῖς μόλις πλέον δυνάμεθα νὰ μετριάσωμεν τὴν ἀγανάκτησιν. Ὁ περὶ τὴν Ἀκαδημίαν τοῦ Πλάτωνος γραφικώτατος λόφος τοῦ Κολωνοῦ καταστρέφεται ὁλονὲν ὑπὸ τῶν λιθοτόμων. Ἐκεῖ ὑπάρχει τὸ μνημεῖον τοῦ Μυλλέρου καὶ τό τοῦ Λενορμάνδου, ἀμφότερα δέ, - ὦ ἀσέβεια πρὸς τοὺς ἀρχαίους καὶ νέους χρόνους! - κινδυνεύουσι ν’ ἀνατιναχθῶσιν εἰς τὸν ἀέρα ὑπὸ τῶν φουρνέλων. Τί ἄλλο νὰ εἴπωμεν, ἀφοῦ τοσάκις ὑπεμνήσαμεν εἰς τοὺς ἁρμοδίους, ὅτι ἡ ἀδιαφορία των εἶνε κακούργημα;
Ἀγανακτοῦμεν καὶ αἰσχυνόμεθα ἅμα, ἠθέλαμεν δὲ νὰ εἴχωμεν χίλια σύρματα τηλεγραφικὰ ν’ ἀναγγείλωμεν εἰς πᾶσαν γωνίαν, ὅτι οἱ ἕλληνες οἱ διεκδικοῦντες τόσην τιμὴν ἀδιάφοροι βλέπουσι τὸν Κολωνὸν των λατομεῖον.
Ταύτῃ τῇ στιγμῇ μανθάνομεν, ὅτι ἡ ἀρχαιολογικὴ ἑταιρία ἐμερίμνησε μόνον διὰ τὰ δύο μνημεῖα τοῦ Λενορμάνδου καὶ Μυλλέρου ζητήσασα νὰ ἀγοράσῃ ἐξ ὅλου τοῦ λόφου περιφέρειαν μόνον ἀκτίνος δέκα ἢ δεκαπέντε μέτρων περὶ τὰ μνημεῖα. Τόσον φειδωλή! Ἡ ἀρχαιολογικὴ ἑταιρία νὰ λησμονήσῃ, ὅτι ἐκεῖ εἶνε ὁ Κολωνός!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου