Πέμπτη 18 Αυγούστου 2011

Θὰ ενεργηθοῦν ἀνασκαφαὶ στην Ακαδημία του Πλάτωνος (1900)

εφημερίδα: "Το Άστυ", αρ. φύλ. 3610, 26.11.1900: 2
επεξεργασία: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη Άρθρα Ελληνικών Εφημερίδων (1800-2000)


Εἰς τὸ ὑπουργεῖον τῆς Παιδείας ὑπέβαλεν αἴτησιν ὁ Γεώργ. Μαλαβάζης, διὰ τῆς ὁποίας ζητεῖ νὰ τῷ χορηγηθῇ ἄδεια, ὅπως ἐνεργήσῃ ἀνασκαφὰς παρὰ τὸν Κολωνόν, καὶ εἰς τὸ κτῆμα ἔνθα, ὡς εἶνε ἐξηκριβωμένον ὑπὸ τῶν ἀρχαιολόγων, ἔκειτο ἡ Ἀκαδημία τοῦ Πλάτωνος.
Ὁ ζητῶν νὰ τῷ δοθῇ ἡ ἄδεια πρὸς ἀνασκαφὰς ἐγένετο ἐσχάτως ἰδιοκτήτης τοῦ κτήματος τούτου, ὡς λέγει δὲ ἐξηναγκάσθη νὰ προβῇ εἰς τὴν ἀπόφασιν ταύτην διότι ἡ σύζυγός του εἶδε καθ’ ὕπνον ὄνειρον, ὅτι θὰ εὕρῃ πολυτίμους ἀρχαιολογικοὺς θησαυροὺς ἐντὸς τοῦ κτήματός του τούτου. Τὸ ὑπουργεῖον ἐχορήγησε τὴν ζητηθεῖσαν ἄδειαν καὶ ἀνέθηκε τὴν ἐποπτείαν τῶν ἀνασκαφῶν τούτων εἰς τὸν ἔφορον τῶν Ἀρχαιοτήτων κ. Καστριώτην. Ἐντὸς τοῦ κτήματος τούτου εἶνε ὡς γνωστὸν ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἐκτισμένος παρὰ τὸ ἱερὸν τοῦ Ποσειδῶνος.

1 σχόλιο:

  1. Το συγκεκριμένο εκκλησάκι λειτουργεί και σήμερα . Βρίσκεται Κρέοντος- Αντιφάνους και Ξανθίππης. Η εκκλησία ήταν μέρος του κτήματος, το οποίο κτήμα , αργότερα ο περιβολάρης το δώρισε στο κράτος .Έτσι δημιουργήθηκε η Πλατεία στην οποία βρίσκεται και ο Άγιος Νικόλαος .
    Αυτά από αφηγήσεις ,μιας παλιάς κατοίκου του Κολωνού.

    ΑπάντησηΔιαγραφή