Σάββατο 27 Απριλίου 2013

Το Δίπυλον και οι Κεραμεικοί


πηγή: Εφημερίς των συζητήσεων 03.11.1870 

Προβαίνομεν εἰς τὴν Ἀκαδημίαν, ἥτις ἦτο ἓν τῶν τριῶν Ἀθήνησι γυμνασίων καὶ ὠνομάσθη οὕτω ἀπὸ τοῦ πρώτου ἰδιοκτήτου αὐτῆς τοῦ Ἀκαδήμου, ὅστις καὶ Ἐκάδημος ἐλέγετο πρότερον καὶ ἡ Ἀκαδημία Ἐκαδημία. Τίς ποτε φιλόμουσος ἀνὴρ γενόμενος ἐν τῷ Κεραμεικῷ δὲν ἤθελε προχωρήσει ἓν βῆμα ἵνα χαιρετίσῃ τὸ διδακτήριον τοῦ Πλάτωνος; νὰ μάθη ἢ νὰ ἀνακαλέσῃ εἰς τὴν μνήμην του τὴν ὡραίαν καὶ αἰσθηματικὴν ἱστορίαν τοῦ τόπου αὐτοῦ; Ὅστις τῶν ἀναγνωστῶν δὲν προαιρεῖται νὰ ἀκολουθήσῃ ἡμῖν εἰς τὴν μικρὰν ταύτην ἐκδρομήν, ἂς ὑποστρέψῃ ὀπίσω, ἵνα ἀντὶ τοῦ εἰρηναίου περὶ Ἀκαδημίας ἀναγνώσματος, εὐχαριστήσῃ τὴν φιλόκαινον διάθεσίν του διὰ τῶν συμβάντων τοῦ πολέμου καὶ διὰ τῶν νεολογιῶν τῆς πολιτικῆς.

Δευτέρα 8 Απριλίου 2013

Σύντομο ιστορικό της περιοχής της Ακαδημίας Πλάτωνος


 

Ακαδημία Πλάτωνος ονομάζεται σήμερα η περιοχή η οποία ορίζεται τις λεωφόρους Κωνσταντινουπόλεως, Αθηνών και Κηφισού, καθώς και από την οδό Λένορμαν.
Αποτελεί μια από τις ιστορικότερες συνοικίες  της Αθήνας. 

Βάσει των αρχαιολογικών ενδείξεων, η πρώτη ανθρώπινη εγκατάσταση στο χώρο ανάγεται στους προϊστορικούς χρόνους. Σημαντικό εύρημα των χρόνων αυτών, ακόμη ορατό στο χώρο του αρχαιολογικού πάρκου, είναι ένα οικοδόμημα που χρονολογείται περίπου στο 2000 π.Χ. Κατά τους Γεωμετρικούς χρόνους (10ος-8ος αι. π.Χ.), ο χώρος συνεχίζει να χρησιμοποιείται ως νεκροταφείο και χώρος κατοίκησης, όπως βεβαιώνει η αποκάλυψη πολλών τάφων, καθώς και ενός σπιτιού του 8 αι. π.Χ. (ορατό και αυτό σήμερα, δίπλα στο προϊστορικό οικοδόμημα).