Σάββατο 20 Αυγούστου 2011

συνομιλήσητε ἐν τῇ Ἀκαδημίᾳ τοῦ Πλάτωνος

πηγή: εφημερίδα Ήλιος, αρ. φύλ. 182, 27.09.1858: 2
επεξεργασία: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη Άρθρα Ελληνικών Εφημερίδων (1800-2000)

Αἱ Ἀθῆναι εἰσὶ παράδεισος ἐπίγειος, διὰ τὸν ὡραῖον ἥλιον καὶ τὸν γλαυκὸν οὐρανόν.
Ἁπανταχόθεν συῤῥέουσι μαθηταὶ καὶ οἰκογενειάρχαι ἀποκαταστῶνται (sic)· ἁπανταχοῦ οἰκοδομοῦνται οἰκίαι καὶ καταστήματα.
Οἱ ἐν τῇ Ἀγγλίᾳ, Γαλλίᾳ, Ῥωσσίᾳ καὶ Γερμανίᾳ γεγηρακότες ἐκ τῶν βαθυπλούτων ὁμογενῶν ἔλθετε εἰς Ἀθήνας ἔλθετε, ὅπως πρὶν μεταβῆτε εἰς τὸν οὐρανὸν ἀσπασθῆτε τὴν ὡραίαν μητέρα ὑμῶν τὴν Ἑλλάδα καὶ ἀκούσητε τὰ Ἑλληνικὰ παιανίσματα, ἴδητε τὴν Ἑλληνικὴν σημαίαν καὶ συνομιλήσητε ἐν τῇ Ἀκαδημίᾳ τοῦ Πλάτωνος, ἐν τῇ Πνυκὶ τοῦ Δημοσθένους, καὶ παρὰ τὴν εἱρκτὴν τοῦ Σωκράτους.
Ἡ ὁδὸς τοῦ ᾨδείου, ἡ Λεωφόρος τοῦ Πανεπιστημίου, ἡ ὁδὸς τοῦ Σταδίου καὶ αἱ ἐγκάρσιοι προχωροῦσι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου