Σάββατο 25 Απριλίου 2009

"Πλάτωνος, Κρατύλου και Βασιλικών, η πιθανη είσοδος της Ακαδημίας"

"Εκ των τριών εκτός της πόλεως Γυμνάσιον μόνον της Ακαδημίας η θέσις έχει εξακριβωθεί και τούτο κατόπιν των από τους έτους 1930 υπό του ιδιώτου Π. Αριστρόφωνος και υπό την προστασία της Ακαδημίας Αθηνών γενόμενων εκτεταμένων ανασκαφών. Ευρίσκεται εις τον έξω Κεραμεικόν, παρά την όχθη του Κηφισού ποταμου, νοτίως του Ιππίου Κολωνού, μέχρι του οπίου εξετείνετο ο Κεραμεικός. Η προς την Ακαδημίαν οδός, ο έξω δρόμος, εις τον οποίον καθιερώθηκε να τελείται ο αγών της λαμπαδηδρομίας προς τιμής των νεκρών, έχεις επαρκώς καθορισθεί. Άρχεται από του Διπύλου και μέχρις αποστάσρψς 130 μ. από τούτου, εις όσην δηλαδή έκτασιν ανεσκάφη, έχει πλάτος 38 μ. . Το πλάτος τούτο πιθανώς διατηρείται μέχρι του ιερού της Αρίστης και της Καλλίστης , το οποίον ανευρέθη εις 300 μ. από του Διπύλου, μέχρι δε του σημείο αυτού είναι πολύ πιθανόν ότι εξετείνετο το Δημόσιον σήμα. Η περαιτέρω θέσις της οδού καθορίζεται εκ του πλησίον της Ακαδημίας και νοτίως της εκκλησίας του Αγ. Γεωργίου, ανευρεθέντος ικανού τμήματος αυτής. Η οδός ενταύθα έχει πλάτος μόνον 480 μ. καθ' όλον το ανασκαφέν μήκος και εκατέρωθεν αυτής ανευρέθησαν τάφοι χρονολογούμενοι από του 5ου π. Χ. αιώνος μέχρι και των ρωμαϊκών χρόνων. Το τέρμα της οδού, και κατά συνέπεια η είσοδος της Ακαδημίας, ευρίσκετο κατά πάσα πιθανότητα εις την υπό σημερινών οδών Πλάτωνος, Κρατύλου και Βασιλικών σχηματιζόμενων μικράν πλατεία, οπόθεν , ως φαίνεται , διήρχετο και ο περίβολος της Ακαδημίας, του οποίου την γραμμήν καθορίζει το νωτιότερον, πλησίον της εκκλησίας του Αγ. Τρύφωνος, ανευρεθέν τμήμα αυτού. ούτω το μήκος της οδού, από του Διπύλου μέχρι της εισόδου της Ακαδημίας ήταν 1.600 μ. Οι δρομείς βεβαίως διήνυον κατά τι μικροτέραν απόστασιν και ίσως το ακριβές μήκος αυτής μας διέσωσεν ο Λίβιος καθορίζων την απόστασιν της Ακαδημίας από του Διπύλου εις mille fermet passus, ήτου 1.478 μέτρα.

"Η Πολεοδομική εξέλιξις των Αθηνών" του αρχαιολόγου Ιωάννη Τραυλού , Γ' έκδοση Αθήνα 2005, (σελ. 90-01)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου